./.html

                        Důležité kontakty

    Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
   Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2
               222 250 799 Ředitelka ZŠ a MŠ + záznamník
               79 79 70 901 Vedoucí učitelka MŠ
               22 22 51 544 Pobočka Vozová - detašované pracoviště
               222 251 261 Kancelář zástupce ZŠ a MŠ
        mail 
ředitelka ZŠ a MŠ: skola@nasmetance.cz
 
       mail vedoucí učitelka: petra.juhanova@msnasmetance.cz 
        www.nasmetance.cz, msnasmetance.cz

 Logopedie:
               PaedDr. Milena Vránová   klinický logoped
               Italská 3, Praha 2              tel. 222 520 461
 
               Mgr. Klára Ludvíková Anghelescu klinický logoped  
               Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 713 061
                  www.logosklara.cz/Sokolska.html    

                   Mgr. Plívová                       klinický logoped
               Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 172 622

               
 Mgr. Chvojková                klinický logoped
                Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 929 130

               Foniatrická klinika   
                Žitná 24, Praha 2              tel. 224 964 900  

           

               Školská poradenská zařízení (ŠPZ):

Pedagogicko-psychologická poradna, se kterou naše škola spolupracuje:
     PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10   tel. 267 997 020, 267 997 021
               psycholog: PhDr. Olga Folprechtová Pohlová
        PPP vydává posudek k integraci, nebo potvrzuje žádost o odklad povinné
                  školní docházky

         www.ppppraha.cz

    Speciálně pedagogická centra, se kterým naše škola spolupracuje:
    
SPC při Základní škole pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
       
(poskytuje služby dětem se zrakovým a případně dalším zdravotním postižením zpravidla ve věku
       od 3 - 18 let a jejich rodičům)

    Poradenské služby poskytuje zdarma!
         Schůzku je třeba předem telefonicky domluvit na tel.: 224 252 771

       SPC vydává posudek k integraci dětem se zrakovým postižením, nebo potvrzuje žádost o                 odklad povinné školní docházky


        email:
spc@skolazrak.cz
        www.skolazrak.cz  

 SPC při MŠ speciální, Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8   

   SPC vydává posudek k integraci dětem převážně s mentálním postižením, nebo potvrzuje                 žádost o odklad povinné školní docházky

   objednání přes email, ozvou se zpět

  tel. 257 225 034/dále Vás přepojí                                                                                                                        email spc@stibrova.cz                                                                                                                                           www.stibrova.cz


SPC Sluníčko při MŠ speciální, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5

     SPC vydává posudek k integraci dětem převážně s nerovnoměrným psychomotorickým                    vývojem, řečovými obtížemi, nepřiměřenými citivými reakcemi, problémy v oblasti                        sociálních dovedností, sníženou úrovní rozumových schopností,vývojovými                                      poruchami,apod., nebo potvrzuje žádost o odklad povinné školní docházky 

       tel. 267 997 020, 731 528 935                                                                                                                               emailspc.slunicko@seznam.cz                                                                                                                               www.spc.mssslunicko.cz

 


   SPC Vertikála při Základní škole speciální a Praktické škole Rooseveltova 8, Praha 6

  Péče o děti předškolního a raného školního věku

       V současné době je tedy hlavní směrování centra podpora klientů s  poruchami autistického spektra                  (dětský      autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha). Klienty jsou děti,            žáci, studenti ve věku od 3 do 26 let. SPC má v péči také několik klientů s diagnózou vývojová dysfázie, či        souběžné postižení více vadami.

      SPC vydává posudek k integraci 

 Telefon: 212241711

 Email: spc@skolaroos.cz

      www.skolaroos.cz/spcospc.html

  _________________________________________________________________________________                                    

Ostatní :
         PhDr.Fořtová         klinický psycholog (nemůže vystavovat posudek k integraci)
              Budečská 33, Praha 2          222251461

         MUDr.Šafaříková     dětská zubní lékařka
              Uruquayská 3, Praha 2         222510526

         MUDr.Peterová     dětský psychiatr
             
Blanická 25, Praha 2            225 096 670