./.html

Zápis a Kritéria k přijetí     
Zápis pro školní rok 2019/2020
do MŠ Na Smetance a pobočku Vozová 2aDen otevřených dveří   16.4.2019   14 - 17 hodin  
- vydávání přihlášek
(ke stažení v  záložce Dokumenty školy)


Zápisy do MŠ          2. + 3.5.2019    14 - 17 hodin
- odevzdání přihlášek
Zápis probíhá pro obě budovy pouze v kanceláři MŠ, Na Smetance 1, Praha 2.

Formuláře - Žádost o přijetí a Evidenční list si můžete vyzvednout v obou MŠ v Den otevřených dveří      nebo si je stáhnout z www.msnasmetance.cz/dokumenty.

Vyplněnou Žádost o přijetí + Evidenční list potvrzený pediatrem s uvedením, že je dítě řádně očkováno      nebo má kontraindikaci,  přineste ve stanovených dnech zápisu. 
     Předškoláci v režimu povinného předškolního vzdělávání nemusí být řádně očkováni. 

K žádosti je třeba doložit: 

 • ·         rodný list dítěte 
 • ·         občanský průkaz zákonného zástupce, jiný doklad prokazující trvalé bydliště
 •       kartičku zdravotní pojišťovny

 • ·         občané EU a občané třetích zemí , kteří mají právo pobytu na území ČR, předloží doklad o                  oprávněnosti pobytu na území ČR (zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí        a nemluví česky, je povinen dostavit se k zápisu s tlumočníkem)
 • ·         případně další doklady – např. doporučení OSPODu
 • ·         písemné doporučení (vyjádření) odborného poradenského zařízení, odborného lékaře

Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnout věku 5 let, je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné. 
U těchto dětí, které budou zařazeny v povinném předškolním vzdělávání, nepožaduje MŠ Na Smetance doklad o očkování – Stanovisko MZ ČR a MŠMT ČR k přijímání dětí do MŠ od školního roku 2017/2018.  Podrobnější informace jsou uvedeny v Informaci k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 určené pro zákonné zástupce dětí na
www.msnasmetance.cz/dokumenty.html

 

 

K R I T É R I A

 

pro přijetí dětí do Mateřské školy Praha 2, 

Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a


 
 

  Předškolní vzdělávání v MŠ Na Smetance a pobočce Vozová je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona                                                                     Děti, které k 31.08.2019 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalé bydliště na Praze 2,  jejichž školským obvodem je  území městské části Praha 2. 

 1. Děti, které k 31.08.2019 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 1. Děti, které k 31.08.2019 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 1. Děti, které k 31.08.2019 dosáhnou věku nejméně 3 let a mají trvalé bydliště mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 1. Děti, které k 31.12.2019 dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 2 i mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy a to

 v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

 

Praha  11.2.2019                                                        PaedDr. Hana Vítová

                                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ

Postup přijetí dítěte do MŠ Na Smetance a pobočky Vozová 2a

 
pro školní rok 2019/2020

 

1.      Přihlášky do MŠ na  školní rok 2019/2020 vydává ředitelka  nebo vedoucí učitelka v MŠ Na Smetance  a  učitelka v pobočce Vozová na Dni otevřených dveří MŠ – 16.04.2019, 14.00 – 17.00 h.

2.      Vyplněné  Přihlášky dítěte do MŠ a  Evidenční list  přijímá vedoucí učitelka MŠ v termínu ve dnech 
02. a 03.05.2019, 14.00 – 17.00 h. v kanceláři MŠ Na Smetance.

3.      Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ vydá ředitelka ZŠ a MŠ 
do 21 dnů od přijetí žádosti o přijetí.

 

 Tato kritéria nabývají účinnosti dnem    13.2.2019

               

                                                                                  PaedDr. Hana Vítová

                                                                                   ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        

 

__________________________________________________