./.html

Zápis a Kritéria k přijetíTřídní schůzka zákonných zástupců dětí, které nastoupí nově od 1.9.2021 do MŠ Na Smetance a pobočky Vozová se uskuteční v pondělí 14.6.od 16:00 hod v jídelně ZŠ (vstup do ZŠ, přízemí vlevo). Prosíme zákonné zástupce, aby se zúčastnili v počtu 1 na 1 přijaté dítě. Děkujeme.


Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2021

Individuální vzdělávání:
D82BO
F7BGJ
OMLKM
6NU71

Celodenní docházka:
N8ASM
P0JG3
96TQ8
SFP6M
1PJU8
PV4J3
MSZWI
ZDQCG
VANNY
ESVNT
VCXCS
11T0E
3QBBT
FSBW0
WPMRR
7M7ZY
9OWU4
NUE32
TKIUD
OHM96
V0GAZ
P9MLL
N2N0U

V Praze 14.5.2021

Zápis dítěte do mateřské školy 2021/2022

Letos budou zápisy do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jde tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Letos přijímáme 23 dětí.

Instrukce k zápisu do mateřské školy 2021/2022

 1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 3.5.2021 od 8:00 do 12.5.2021 do 15:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021/2022“.
 3. Na webových stránkách https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmsnasmetance/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4607 provedete předregistraci dítěte (dětí).
 4. Do emailu, který vyplníte v předregistraci, Vám přijde odkaz na stažení přihlášky, kterou následně dovyplníte. Jedná se o PDF soubor, který je možno upravovat v prohlížeči PDF souborů.
  1. Nejběžnější PDF prohlížeč je Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/reader/?loc=cz.
  2. Můžete využít i jiný, například Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/.
  3. Pokud nemáte žádný prohlížeč PDF nebo nechte instalovat, tak můžete přihlášku vyplnit ručně. Zde poprosíme o vyplnění HŮLKOVÝM (TISKACÍM) PÍSMEM, aby přihláška byla čitelná.
 5. Vyplněný formulář nezapomeňte prosím podepsat, jinak není platný!
 6. Podpisem potvrzujete seznámení s informacemi a dokumenty školy, jedná se o:
  1. Informace o provozu mateřské školy
   Hlavní provoz mateřské školy probíhá v budově Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1, Na Smetance 505/1. Pobočka ve Vozové 2507/2a je otevřena v běžném provozu. Pokud jsou školní prázdniny, ředitelská volna, nebo dojde k jiným provozním omezením provozu základní školy a mateřské školy, je provoz z pobočky Vozová 2507/2a převeden do hlavní budovy Na Smetance 505/1. V pobočce Vozová 2507/2a nebude probíhat povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání probíhá pouze v budově Na Smetance 505/1. Z tohoto důvodu jsou do pobočky Vozová umisťovány nejmladší přijímané děti, na žádost zákonného zástupce. O umístění rozhoduje ředitelka školy.
  2. Informace o možnosti nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte.
   Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout vždy ve středu od 12:30 do 14:00 hod. do doby vydání rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy ve školním roce 2021/2022.
  3. Informace o zveřejnění seznamu přijatých dětí do mateřské školy 2021/2022.
   Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy www.msnasmetance.cz v sekci Zápis a kritéria pod identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření zápisů.
  4. Informace o obsahu Školního řádu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1.
   Seznámili jsme se se
   Školním řádem mateřské školy.
 7. K zápisu je zapotřebí přiložení kopie rodného listu, pokud nebude přiložena, lze žádost považovat za neplatnou a budete vyzváni k dodání kopie rodného listu dotatečně.
 8. Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Je tedy potřeba potvrzení od pediatra - přiložit originál do obálky.
  • Potvrzení od pediatra můžete nechat potvrdit na přihlášku, která Vám přijde emailem po předregistraci
  • Nebo si můžete nechat potvrzení vystavit od pediatra jako samostatný dokument předem
  • Potvrzení je potřeba dodat s přihláškou
  • V případě potřeby prodloužit termín na odevzdání potvrzení o povinném očkování nás prosím kontaktujte na zapis@nasmetance.cz
 1. Předání dokumentu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021/2022“.

Bez předání této žádosti není žádost o přijetí do mateřské školy platná.

 

  1. Zaslání pomocí datové schránky. ID datová schránky školy 392mctx. Do předmětu zprávy uveďte „Zápis do mateřské školy“.
  2. Zaslání prostřednictvím České pošty na adresu:
   Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
   Na Smetance 505/1
   120 00 Praha 2
   Na obálku uveďte „Zápis do mateřské školy“
  3. Vhozením zalepené obálky do schránky školy, na obálce bude uvedeno „Zápis do mateřské školy“. Schránka je ve vestibulu základní školy, který bude přístupný ve všední dny od 8:00 do 16:00.
 1. Pokud je vaše dítě z naší spádové oblasti, budeme tuto informaci kontrolovat s výpisem z matriky. Pokud v ní nebude dítě uvedeno, a vy uvedete spádovou adresu, vyzveme Vás k doložení bydliště dítěte. (Např. dokladem z evidence obyvatel.)
 2. Informace o přijetí dětí (pod registračními čísly) budou zveřejněny na stránkách školy www.msnasmetance.cz v sekci Zápis a kritéria nejdéle 30 dní po ukončení zápisů. Z toho důvodu si uschovejte registrační číslo, které se nachází na žádosti. Kdyby došlo ke ztrátě tohoto registračního čísla, můžete se na nás obrátit pomocí emailu zapis@nasmetance.cz, kde uvedete Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte. Bude zkontrolováno, jestli souhlasí Váš email s emailem, který byl uveden při registraci. Pokud ne, nebude registrační číslo posláno.

Děkujeme Vám za pochopení, pokud budete mít nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak se neostýchejte na nás obrátit na email zapis@nasmetance.cz.

Děkujeme za přečtení dokumentu a zaslání všech potřebných dokladů.

Vedení školy

Potvrzení o řádném očkování - MŠ


Den otevřených dveří v MŠ
- obě budovy - 
z důvodu opatření spojených s pandemií Covid-19                     se neuskuteční, nabízíme Vám virtuální prohlídky. V případě potřeby pište na  zapis@nasmetance.cz 
    
  MŠ Na Smetance              
http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1100/vtour/tour.htm

   pobočka Vozová               
http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1177/vtour/tour.html
                   

   03. - 12.05
.2021  Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou, bližší informace budou zveřejněny.
                                                           V případě potřeby pište na   zapis@nasmetance.cz

 


                    

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2021/2022

 

  Předškolní vzdělávání v MŠ Na Smetance a pobočce Vozová je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

  

 1. Povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona. Děti, které k 31.08.2021 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. 
 1. Děti, které k 31.08.2021 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 1. Děti, které k 31.08.2021 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 1. Děti, které k 31.08.2021 dosáhnou věku nejméně 3 let a mají trvalé bydliště mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 1. Děti, které k 31.12.2021 dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 2 i mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy a to v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

 

 

V Praze dne  10.2.2021                                                                   PaedDr. Hana Vítová

                                                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ