./.html

Zápis a Kritéria k přijetí      Seznam dětí přijatých pro školní rok 2018/2019

    podle Kritérií pro přijímání dětí  

    MŠ Na Smetance

    9119                    9139                6346                5525                6416

    8428                    9319                8228                7317                5455

    5566                    8218                4614                5255                3743

  1931                    98765              9159                 1391                6655

  5545                    4634                5355                4624                98760

 

                                                   

    MŠ Na Smetance – pobočka Vozová

    7347                    6146                4228                2382                8238

 

 

    MŠ Na Smetance – Individuální předškolní vzdělávání

                                     bez pravidelné docházky

    1291                     1122                2233                2211                3344

    3473                     2182                1491                3322                3273

    1921                    5544                2482                2832                4433   

    1911                    3373                4455                2822

22.5.2018              Mgr. Jiřina Belšanová

                               ředitelka MŠ

 Zápis
pro školní rok 2018/2019
do MŠ Na Smetance a pobočku Vozová 2a

byl ukončen

Zápis probíhá pro obě budovy pouze v kanceláři MŠ, Na Smetance 1, Praha 2.

Formuláře - Žádost o přijetí a Evidenční list si můžete vyzvednout v obou MŠ v Den otevřených dveří      nebo si je stáhnout z www.msnasmetance.cz/dokumenty.

Vyplněnou Žádost o přijetí + Evidenční list potvrzený pediatrem s uvedením, že je dítě řádně očkováno      nebo má kontraindikaci,  přineste ve stanovených dnech zápisu. 
     Předškoláci v režimu povinného předškolního vzdělávání nemusí být řádně očkováni. 

K žádosti je třeba doložit: 

  • ·         rodný list dítěte
  • ·         občanský průkaz zákonného zástupce, jiný doklad prokazující trvalé bydliště 

  • ·         občané EU a občané třetích zemí , kteří mají právo pobytu na území ČR, předloží doklad o                  oprávněnosti pobytu na území ČR (zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí        a nemluví česky, je povinen dostavit se k zápisu s tlumočníkem)
  • ·         případně další doklady – např. doporučení OSPODu
  • ·         písemné doporučení (vyjádření) odborného poradenského zařízení, odborného lékaře

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnout věku 5 let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné. U těchto dětí, které budou zařazeny v povinném předškolním vzdělávání, nepožaduje MŠ Na Smetance doklad o očkování – Stanovisko MZ ČR a MŠMT ČR k přijímání dětí do MŠ od školního roku 2017/2018.  Podrobnější informace jsou uvedeny v Informaci k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 určené pro zákonné zástupce dětí na www.msnasmetance.cz/dokumenty.html

 

 

K R I T É R I A

 

pro přijetí dětí do Mateřské školy Praha 2, 

Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a

 

Předškolní vzdělávání v MŠ Na Smetance a pobočce Vozová je určeno dětem ve věku 
     zpravidla od 3 do 6 let.

 

  1. Povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona                                                                   Děti, které k 31.08.2018 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalé bydliště na Praze 2,  jejichž školským obvodem je  území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu.

 

  1. Děti, které k 31.08.2018 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Děti, které k 31.08.2018 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Děti, které k 31.08.2018 dosáhnou věku nejméně 3 let a mají trvalé bydliště mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

  1. Děti, které k 31.12.2018 dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 2 i mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy a to
 v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

 

 

Praha  8.3.2018                                                          Mgr. Jiřina Belšanová
                                                                                        ředitelka mateřské školy

Postup přijetí dítěte do MŠ Na Smetance a pobočky Vozová

 
pro školní rok 2018/2019

 

 

1.      Přihlášky do MŠ na  školní rok 2018/2019 vydává ředitelka  nebo zástupkyně ředitelky v MŠ Na Smetance  a  vedoucí učitelka v pobočce Vozová   na Dni otevřených dveří MŠ – 17.04.2018, 14.00 – 17.00 h.

 

2.      Vyplněné  Přihlášky dítěte do MŠ a  Evidenční list  přijímá ředitelka  nebo   zástupkyně ředitelky v termínu ve dnech 02. a 03.05.2018, 14.00 – 17.00 h. v kanceláři MŠ Na Smetance.

 

3.      Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ vydá ředitelka MŠ do 21ti  dnů  od přijetí žádosti o přijetí.

 

 

 

 

 

Tato kritéria nabývají účinnosti dnem 8.3.2018                        Mgr. Jiřina Belšanová
                                                                                                      ředitelka mateřské školy

                                                                              
                                                                                        

 

__________________________________________________