./.html

Rodičovská rada

Ve spolupráci s rodiči + rodičovskou radou při MŠ Na Smetance je každoročně pro děti připravován celoroční kulturní program . Divadla 1-2 x v měsíci, karneval, soutěže, besídky.

Oslavy tradičních svátků Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, výlety.

Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, ukázkové hospitace, výtvarné výstavy pro rodiče + další veřejnost, společné akce, vydávání smetankovských knih a kuchařek, Informatoria naší MŠ s CD (fotografie z akcí za celý rok).


 

 

 

Zápis ze schůzky Rodičovské rady + ředitelky  konané dne 25.06.2018 
 
Přítomni :
Rodičovská rada  :   1.tř. –1 zástupce,   2.tř. – 1 zástupce,   3.tř. – 1 zástupce,  4.tř.    1. zástupce
MŠ : ředitelka
Omluveni : zástupci  1.tř., 2.tř., 3.tř.
 
Program :
01.   Informace o rodičovském příspěvku k 25.06.2018
-          Celkové příjmy za školní rok 2017/2018
-          Celkové výdaje za školní rok 2017/2018
Zasláno všem rodičům na jejich osobní mail
 
02.   Informace o průběhu školního roku 2017/2018
 
03.   Informace o přípravě školního roku 2018/2019
 
 
 
 
 
   25.06.2018                                                                  Zapsala : J. Belšanová      
 


 

Zápis ze schůzky Rodičovské rady + ředitelky  konané dne 21.03.2018 

 

Přítomni :
Rodičovská rada  :   1.tř. –2 zástupci,   2.tř. – 1 zástupce,   3.tř. – 1,  zástupce, 4.tř.    1. zástupce
MŠ : ředitelka
 
Program :
01.   Informace o rodičovském příspěvku k 20.03.2018
Příjmy MŠ + přípr.tř. ZŠ                                134.970,-
Výdaje dle plánu akcí                                      45.116,-
                                                                   ---------------------
Zůstatek na zbývající plánované akce          89.854,-
 
 
02.   Informace o průběhu 1. pololetí šk. roku 2017/2018 :
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním a třídními plány – viz www. MŠ a nástěnky, doplněno školními a třídními projekty + jednorázovými akcemi pro děti.
V průběhu IX. 2017 – III.2018 nebyly řešeny žádné vážné problémy.
 
 
03.   Úvodní  Informace o ochraně  osobních údajů. MŠ na základě GDPR připravuje vymezení a následně budou všichni zákonní zástupci informováni o případném rozsahu.
 
 
04.   Stravování – výše stravného odpovídá  nákladům na potraviny.   Porovnání komodit  jednotlivých potravin ve spotřebních koších za I., II. 2018 v návaznosti na Nutriční doporučení MZ ČR , které určuje  četnost  zařazování  jednotlivých potravin ( např. luštěnin, zeleniny, ryb atd.)  v jídelníčcích konkrétně   za měsíce I. a  II. 2018.
 
 
05.   Různé :                                                                                                                                                                    - v souvislosti s GDPR  dojde k úpravě způsobu platby stravného, školného. Změna : nebudou vyvěšovány jmenovité informace o platbách (jméno plátce, třída, výše platby)  na vstupní nástěnce JMŠ. Všichni zákonní zástupci  budou hradit tyto platby trvalým příkazem. Projednáno a schváleno Rodičovskou radou. Neplatiči budou individuálně projednáváni s řed. a účetní MŠ.                                                                                                                                     

– Škola v přírodě – přihlášen plný stav dětí                                                                                   
- Informace o zápisu do MŠ i do prázdninového provozu byly mailem odeslány všem zákonným zástupcům.        
 
                                                                                                                                                                                                                        - Plánované jednorázové semináře pro zákonné zástupce v období  II. – VI. 2018 :                   
   01. Dítě před nástupem do ZŠ       - únor 2018                                                                              
  
02.    Programy HYPO, MAXÍK          -  únor 2018                                                                                             
  
03. Grafomotorika                           - termín bude upřesněn                                                                       
  
04. Předškolní dítě a jeho potřeba pohybu   -  termín  bude upřesněn

 - 
Informace o jednorázových akcích pro děti – viz zveřejněný plán, který je aktuálně doplňován.
 
- informace o jednorázové  akci MŠ – projednáno a vysvětleno RR
 
 
 

Praha   22.03.2018                                                                  Zapsala : J. Belšanová      




Zápis ze schůzky Rodičovské rady + ředitelky  konané dne 13.11.2017 
 

Přítomni :
Rodičovská rada zvolení zástupci : 1.tř. – 1 zástupce, 2.tř. – 2 zástupci, 3.tř. – 2 zástupci, 4.tř. – 2 zástupci
MŠ : ředitelka
 
Program :
1.       Rozbor nákladů na stravování  :

        Výše platby stravného  x  náklady na potraviny  (zvýšené ceny potravin)               
       
Vyhláška o stravování                                                                                                                                             Nutriční doporučení  MZ ČR                                                                                                                                   Spotřební  koš                                                                                                                                                        HSHMP – hodnocení jídelníčků MŠ
             

2.       Různé
                                     
Závěr :  

RR na základě předloženého  rozboru navrhuje úpravu výše  stravného s účinností od 01.12.2017. Všem zákonným zástupcům bude v listopadu 2017 zaslán e-mail, ve kterém bude uvedena výše    platby stravného, která bude platit od prosince 2017.
 
 
Praha  16.11.2017                                                                  Zapsala : J. Belšanová   



  

Společná schůzka zákonných zástupců dětí                    s Rodičovskou radou a zaměstnanci MŠ Na Smetance    konaná dne 26.09.2017

Program :

     01. Předškolní    vzdělávání   MŠ Na Smetance    se   řídí   školním plánem  a  

     vzdělávacím programem „Můj dětský svět“  pro školní rok 2017/2018 s doporučením  

     odborných  materiálů    MŠMT   k  rozvíjení dětí v oblasti fyzické, psychické, estetické  a

     sociální.

Základními povinnými dokumenty jsou novelizované : Školský zákon, Vyhláška pro MŠ, Rámcový  program předškolního vzdělávání s platností od 01.09.2016. Všechny uvedené dokumenty nově vymezují Společné vzdělávání – inkluzi. Pověřeným garantem imkluze v MŠ je pí. Juhanová, zást. řed. Rovněž je pověřena spoluprací s PPP a SPC. Dále povinné předškolní vzdělávání  - děti, které k 31.8. dovršily věku 5 let.

 

Školní plán MŠ Na Smetance se jmenuje „Náš dětský svět“ a je vyvěšen na nástěnce v MŠ společně se Školním řádem. Uveden je i na www naší MŠ. Vymezuje cíle, obsah vzdělávání, organizaci, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Z tohoto  školního plánu vycházejí třídní plány, které doplňují či upravují   uvedená témata dle specifik jednotlivých tříd    možností,   schopností,  potřeb   a  zájmů dětí. Tyto třídní plány jsou celoročně v měsíčních tématech zveřejněny na nástěnkách u tříd.

      

MŠ má na doplnění školního plánu zařazeny i 2 dlouhodobé školní projekty zaměřené : Pohyb v rozmanitých podobách, Čtenářskou gramotnost + logopedickou prevenci. Dále v průběhu školního roku budou realizovány jednorázové školní projekty – viz informace  www, mail, nástěnka.

Každá třída má svůj dlouhodobý projekt – viz informace v jednotlivých třídách. Dále v průběhu školního roku proběhnou i jednorázové třídní projekty – informace obvyklým způsobem budou včas sděleny. 

 

Předškolní vzdělávání   je   doplněno  i  o   další nadstandartní aktivity –  nabídku kroužků  a různé jednorázové odborné či zájmové akce.  Jejich zařazení či otevření je dle zájmu zákonných rodičů (předpoklad naplněnost cca 20 dětí¨) .

 

Třídní   plány   jednotlivých    tříd    jsou   vyvěšeny  na nástěnkách   u    tříd, jednorázové akce, kroužky, důležité informace  jsou aktuálně vyvěšovány na hlavní    nástěnce u vchodu do MŠ, zasílány mailem vše zákonným zástupcům – výborně tento systém komunikace funguje, ale prosím dočtěte zprávy až do konce.  Také  je průběžně uváděno  na www MŠ.

    

  Školní řád MŠ Na Smetance a provozní řády JMŠ, hřiště pro školní rok 2017/2018,

      které jsou závazné pro zaměstnance MŠ, ale i rodiče zapsaných dětí, jsou vyvěšeny na

      samostatné nástěnce u vchodu do MŠ nebo jsou uvedeny na www MŠ. Jsou v souladu 

      s požadavky vymezenými MŠMT, ČŠI.

      Školní řád je rozčleněn do 4 okruhů a jsou v něm zásadní informace :

  1. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
  2. Organizace provozu MŠ – vnitřní denní režim při vzdělávání předškolních dětí.
  3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ, opatření k výskytu úrazu a konfliktním situacím
  4. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

          
 

 

Kapacita MŠ je k 30.09.2017 100% naplněna.

 

 

02. Stravování   

Je sledována kvalita stravování i %  spotřební koš – tj. 10 sledovaných druhů potravin, rovněž alergeny.  

Sledované potraviny : maso, ryby, tekuté mléko, mléčné výrobky, tuky volné, cukry volné, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. Strava musí být pestrá, rozmanitá. Tuto povinnost nám ukládá vyhláška o stravování pro školy.

V září 2017 sleduje účetní MŠ nejen výše uvedené, ale také finanční  stránku – nákupy potravin.  Po uzavření měsíce  bude rozvaha, zda stačí výše stravného na pokrytí stanovených potravin  nebo budeme s rodičovskou radou projednávat případné navýšení.

 

03. Veškeré informace o předškolním vzdělávání, povinném předškolním vzdělávání, společném vzdělávání,  organizaci provozu MŠ, dále úplatě za  předškolní vzdělávání, stravování je uvedeno ve  Školním  řádu  pro  školní rok  2017/2018, který je samostatně vyvěšen na nástěnce, rovněž aktuálně vyvěšeno na nástěnce Stravování. Další  informace ohledně plateb Vám sdělí osobně pí. Vocelová – účetní MŠ. Veškeré informace jsou i na www MŠ.

 Informace – termín plateb (školné, stravné) je  vždy od 5. v měsíci a je uveden     

  na nástěnce vedle dveří . Zde již nejsou uvedené platby hrazené trvalým bankovním 

  příkazem.  Všechny platby jsou bezhotovostní z účtu.

      Termín plateb :  – viz informace nástěnka, ředitelna – do 15. v měsíci – připsáno na

      účet MŠ.

      Trvalý příkaz – 2x ročně provádí účetní vyúčtování a přeplatky vrací na účet.

 

Poznámka : k 15.9. nebylo od 17 rodičů včas uhrazeno. Děti se stravovaly na dluh.

 

04. Personál MŠ : po  projednání s OŠ a podle naplněné kapacity máme povoleno úpravu počtu uč. Celkem na Smetance 6 uč. na plný úvazek ( z toho řed. a zást. úměrně snížen) a  2 uč. na poloviční úvazek.  Pro zajištění společného vzdělávání kromě 2 uč. spec. ped. + 1 logopedické asistentky (uč.) jsou v MŠ i 3 asistentky pedagoga povolené MHMP, které pracují dle pokynů učitelek.

Změna je i v JMŠ – po odchodu do důchodu je nová ved. kuchařka.   

 

04. Spolupráce se ZŠ Na Smetance

      Využívání prostor ZŠ – 2x týdně  dopoledne /1 h. pro děti 3. a 4.tř.tělocvičn, keramická    

      Dílna – kroužek keramiky, počítačová učebna - kroužek, společné akce

      Spolupráce ZŠ a MŠ :  ředitelky – pedagogická práce, výkazy, ale zejména správa

       budovy, opravy, údržba, účelové akce.

       Dále   spolupráce speciálních pedagogů,  uč. 3.a 4.tř.MŠ  a „budoucí“ uč.  1.tř. ZŠ. 

      V ZŠ Na Smetance pro školní rok 20172018 je zřízena přípravná třída pro děti   

      s odkladem povinné školní docházky  a děti –cizince, kteří nemluví česky. Tato třída úzce

      spolupracuje s MŠ Na Smetance. Zapojují se i do kulturních akcí v MŠ.

 

 

 

 

05. Informace o nástupu dětí do 1. tř. ZŠ.

      Změna termínu zápisu do ZŠ : duben 2018, dle školského zákona povinnost

                                                       zákonných zástupců zapsat dítě do spádové ZŠ podle

                                                       místa trvalého bydliště.

                                                  

      Doporučení MŠ – všechny děti před nástupem do   ZŠ by měly projít orientačními testy  

      školní zralosti,  které se uskuteční před termínem zápisu do 1. tř.. Termín testů – bude 

      dostatečně včas sdělen. Rovněž před testy i zápisem se v MŠ uskuteční  přednáška             
           na téma školní připravenost – spec. ped. + psycholožka ZŠ Dr. Kučerová + naše uč. 

     Bc. Petra Juhanová.  Konat se bude i schůzka s rodiči s řed. a uč. Z i MŠ Na 

     Smetance.

      

   Další bližší informace k zápisu do 1.tř. ZŠ u pí. uč. Juhanové – 3.tř.

      Pro děti, které budou navštěvovat 1.tř. v ZŠ Na Smetance organizuje škola adaptační

      kurzy. Propojení s MŠ – se souhlasem rodičů odcházejí  děti na tento kurz do ZŠ  a s uč.

      ZŠ a zpět se vrací do MŠ.

      Pí. Juhanová pro děti před nástupem do ZŠ ( na základě doporučení PPP a dle dohody  

      s rodiči) realizuje kurz HYPO – bližší informace budou ve 2.pol.  2016/2017 vyvěšeny.

      Pí. Juhanová na základě zjištění a rozvahy uspořádá pro rodiče i seminář o                                grafomotorice

      – držení tužky, příprava na psaní s konkrétními ukázkami. Realizace dle zájmu rodičů. 

 

       Letos je první školní rok, kdy je v MŠ dle školského zákona poskytováno povinné

      předškolní vzdělávání. Opět pro rodiče dětí, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2018 

     bude schůzka, na které budou všechny nutné a důležité informace.

 

       Zápis do MŠ :  1. – 15. dubna 2018

 

06. Informace o stavu MŠ Na Smetance

      Stav budovy – tříd, WC, jídelny, kuchyně : v normě, odpovídá hygienickým požadavkům.

      Stav zahrady – vnitřní vybavení odpovídá hygienickým požadavkům.  Plocha vzhledem

      k počtu dětí  nedostatečná. Limitace daným prostorem.

      Celkové bezpečnostní zajištění budovy i zahrady odpovídá stanoveným požadavkům.

      Každoročně v MŠ probíhá  HS HMP kontrola provozu a stravování.    

     

06. Humanitární akce – Stonožka – Hnutí na vlastních nohou (Děti pomáhají dětem)

      MŠ Na Smetance se pravidelně angažuje v tomto hnutí, připravuje s dětmi humanitární  

      akce – prodejní výstavy apod. a i tímto způsobem vede děti k vnímání nutnosti  

      spolupracovat, vzájemně si pomáhat, rozvoji sociálního vnímání.

 

07. Logopedie  

      Logopedii zajišťuje Bc. Petra Juhanová, učitelka 3.třídy.+ nová naše uč. Bc. Pavla

      Slámová + Míša Kotlínová logopedický asistent. 

      Informace a depistáži, organizaci a průběhu logopedie jsou uvedeny na nástěnce.

      Garantem logopedické péče je Bc. Petra Juhanová. 

 

08.Různé

 

a)      Škola v přírodě Vřesník – termín 6. – 13.4.2018

b)      Účast v dalších mimoškolních projektech  :  Bezpečná školka

                                                                                   Škola plná zdraví – stravování

( Propojení : pohyb v různých podobách, úrazová prevence- bezpečnost, stravování – pitný          režim)

 

          b) Všechny informace jsou aktuálně uváděny na nástěnkách v MŠ, případně na

                 internetu – www.msnasmetance.cz, zasílány mailem všem rodičům

 

          d) Pojištění v MŠ – děti jsou každoročně pojištěny : odcizení věcí (rodič musí  ztrátu 

                                                              doložit dokladem o zakoupení věci)

                                         školní úraz (pobyt v MŠ, škola v přírodě, výlet,akce  pořádané MŠ)

 

          e) Konzultační hodiny řed. – dle potřeby rodičů vždy po předchozí domluvě s řed.

         

          f) Prázdniny v ZŠ : podzimní prázdniny – závazné přihlášení dětí, omezený provoz

                                        vánoční prázdniny –bude  uzavřen provozu. Přesné časové

                                       vymezení bude včas sděleno.                                            

                                       jarní prázdniny – závazné přihlášení dětí, omezený provoz

                                       velikonoční prázdniny – závazné přihlášení dětí,omezený provoz

                                       prázdninový provoz – závazně přihlášené děti do MŠ určené MČ

                                                                                P.2  - zápis v takto určené MŠ

 

              g) Kroužky doplňují předškolní vzdělávání v MŠ a jsou hrazené rodiči.. Nabídka

                  již byla uvedena na dveřích. Rodiče dle zájmu své děti již přihlašovali :

                  realizace v MŠ : angličtina  - děti před nástupem do ZŠ  - 4. a 3.tř. –pondělí

                                             plavání – pro děti 3. a 4.tř. před nástupem do ZŠ – úterý

                                             keramika - středa  

                                             Tanečky     - čtvrtek

                   

          h) Vhodná denní obuv dětí do MŠ. Děti denně hrají ve tř. pohybové hry. Jako

                úrazová prevence je nutná pevná obuv s pevnou patou.

               Pobyt venku – denně děti (dle stavu počasí a ovzduší) chodí ven. Je potřebné, aby

               se převlékaly do vhodného oblečení, které mohou i ušpinit. Z tohoto                                         znečištěného   oblečení se převlékají do oblečení do vnitřních prostor MŠ.

               Tělocvična : děti 3. a 4.tř. chodí cvičit do tělocvičny ZŠ.  Opět je potřebné  vhodné

                  Cvičební oblečení a vhodná sportovní obuv se světlou podrážkou.

        

 

Projednáno, že všichni rodiče písemně souhlasí se zasíláním aktuálních zpráv na svoji předanou e-mailovou adresu. Rovněž souhlasí se zveřejňováním  společných fotografií na www. MŠ.

Toto písemné sdělení je pro potřeby řed. a zást. řed.

 

Informace ÚMČ Praha 2. V září 2017 bylo projednáno a schváleno sloučení ZŠ a MŠ Na Smetance do jednoho subjektu. Sjednotí se správa budovy a areálu, ekonomika provozu

Pedagogická činnost a organizace provozu MŠ, ZŠ zůstane zachována, členění na střediska.

 

 

Praha  27.09.2017                                                                 Zapsala :

                                                                                               Mgr. Jiřina Belšanová

Rodičovská rada :

 

 

   Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 26.09.2017

 

 

 

01.  Rekapitulace : Školní rok 2016/2017 - Příjmy a čerpání rodičovského příspěvku na jednorázové akce:

 

 

02.  Rodičovské pro školní rok 2017/2018  - návrh rozpočtu, akcí 

 

Dítě 1.500,-/ročně  tj. 150,- měsíčně.           

      Při   dlouhodobé    nepřítomnosti   dítěte  (celý kalendářní měsíc) je celkový příspěvek  

      snížen o příslušnou měsíční částku  – doklad : docházka dětí v MŠ.

 

 

. Platba rodičovského poplatku  - vybírá pí..Mrázková ve 4.tř. – viz vývěsky u tříd

 

     Částku můžete proti potvrzení uhradit buď celou nebo ve 2. splátkách v termínech :

1.      termín :  do 31.10.2017  (za 1.pololetí)

2.      termín :  do 27.02.2018  (za 2.pololetí)
   

03.  Doplnění rodičovské rady

 

 

04.  Různé

 

Schůzky Rodičovské rady jsou cca 3x do roka a dle potřeby pro projednání aktuálních              informací.

Zápis je uveden na www. MŠ Na Smetance.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Rodičovská rada